Χουντικός ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος (Κοτσώνης);

 

Στίς 22 Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1989, ὅλοι ἐκεῖνοι, πού ἀγαποῦσαν καί σέβονταν τό σεπτό πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ῾Ιερωνύμου, συγκεντρώθηκαν στή μεγάλη αἴθουσα τῆς ᾿Αρχαιολογικῆς ῾Εταιρείας ᾿Αθηνῶν σέ φιλολογικό μνημόσυνο, ἕνα χρόνο μετά τήν κοίμηση τοῦ ἀληθινοῦ ποιμένα καί κορυφαίου Πανεπιστημιακοῦ δασκάλου.

῞Ενας ἀπό τούς ὁμιλητές, ἦταν ὁ καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν, κ. Μᾶρκος Σιώτης. Πρέπει νά σημειωθεῖ, ὅτι ὁ καθηγητής κ. Σιώτης, ἐκτός ἀπό τήν πανεπιστημιακή του ἐνασχόληση, προσέφερε τίς ὑπηρεσίες του καί στήν ἐπιτελική ἔπαλξη τοῦ ῾Υπουργείου Παιδείας, ὡς Γενικός Διευθυντής Θρησκευμάτων, κατά τήν περίοδο, πού ὁ τότε ᾿Αρχιμανδρίτης καί συνάδελφός του ῾Ιερώνυμος κλήθηκε νά διακονήσει, ἀπό τή θέση τοῦ προκαθημένου, τήν ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος. Ἦταν μάλιστα παρών μέσα στή Σύνοδο πού τόν ἐξέλεξε, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. 

Μετά τήν παρουσίαση τοῦ εὐρύτατου καί βαθύτατου ἐπιστημονικοῦ ἔργου τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ῾Ιερωνύμου, ὁ καθηγητής κ. Σιώτης αἰφνιδίασε τό ἀκροατήριό του, κάνοντας μιά ἀποκάλυψη. Δήλωσε μέ ἔμφαση, ὅτι ὁ ῾Ιερώνυμος Κοτσώνης δέν ἦταν ὁ ἐκλεκτός τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος, ὅπως ἀνιστόρητα ὑποστηρίζουν κάποιοι παράγοντες τῆς πολιτικῆς καί τῆς δημοσιογραφίας. Καί ὅτι, κατά τή μέρα τῆς ἐκλογῆς του, ἐπιτροπή τριῶν ἀνωτάτων κυβερνητικῶν στελεχῶν ἐπισκέφτηκε τήν ῾Ιερά Σύνοδο, γιά νά ζητήσει τήν ἀνάδειξη ἄλλου προσώπου στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῶν ᾿Αθηνῶν.

Μεταφέρουμε ἐδῶ τό σχετικό ἀπόσπασμα ἀπό τή διάλεξη τοῦ καθηγητῆ κ. Σιώτη:

«... Εἰς τό βιβλίον του “Τό δρᾶμα ἑνός ᾿Αρχιεπισκόπου” ἐκφράζει τήν πικρία του, ὅτι δέν ἔτυχε τῆς συμπαραστάσεως τῆς τότε κυβερνήσεως. Λυποῦμαι, ὅτι δέν εἶχεν ἐγκαίρως πληροφορηθεῖ ἀπό ἁρμοδιωτέρους αὐτό, τό ὁποῖον μόλις ἕν ἔτος πρό τοῦ θανάτου του ἔμαθεν ἀπό ἐμέ. ῞Οτι δηλαδή ἡ τότε κυβέρνησις δέν τόν ἤθελεν ἀπ᾿ ἀρχῆς. Οἱ ἀνώτατοι ἐκπρόσωποί της εἶχον καταφθάσει εἰς τήν αἴθουσαν τῶν Συνεδριῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἐνῶ αὐτή συνεδρίαζε, μέ μόνον θέμα τήν ἐκλογήν του, καί ἠξίωσαν νά διακοπῆ ἡ συνεδρία, πρός ματαίωσιν τῆς ἐκλογῆς του. Τοῦτο βεβαίως δέν ἔγινε, διότι κατά τήν ὥραν τῆς ἀφίξεώς των εἶχεν ὁλοκληρωθῆ ἡ ἐκλογή. Κατ᾿ ἐμέ ἀπό τῆς στιγμῆς ἐκείνης εἶχε διαγραφεῖ τό δρᾶμα τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ῾Ιερωνύμου. Τοῦτο ἐπηύξησαν καί ἄλλοι λόγοι, ἡ ἀναζήτησις τῶν ὁποίων ἀπόκειται εἰς τόν ἱστορικόν τοῦ μέλλοντος. ῾Ημεῖς εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ μνήμη του θά παραμείνη αἰωνία, ὡς τήν ἐγγυᾶται τό πολύπλευρον ἔργον του».

Δεῖτε τό ἀπόσπασμα αὐτό στό τέλος τῆς ὁμιλίας: «Τό συγγραφικό καί ἐπιστημονικό ἔργο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου Κοτσώνη» Μάρκου Σιώτου, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, «ΝΕΑ ΣΙΩΝ», Ἐκκλησιαστικόν περιοδικόν σύγγραμμα, 1989, ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΙΒ΄,ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ.

Διαβάστε τό δημοσίευμα

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Ιερώνυμος Κοτσώνης , Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος , Εκλογή Ιερωνύμου Κοτσώνη , Χουντικός