Tό θυμίαμα τῆς ἀθεΐας

Πυκνό τό θυμίαμα τῆς ἀθεΐας στίς περιθωριακές ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες. Ἀλλά ὕποπτο. Δυναμική ἡ συμπαράσταση τῶν ἐκπροσώπων τῆς τέταρτης ἐξουσίας στούς ρασοφόρους πού ντροπιάζουν τό τίμιο ράσο. Ἀλλά ὄχι ἔντιμη. Δέν τήν ἐμπνέει ἡ ἀγάπη στήν Ἐκκλησία καί ὁ σεβασμός στό ὑψηλό λειτούργημα. Δέν τήν ἐνεργοποιεῖ τό ἐνδιαφέρον γιά μιά δυναμική παρουσία τοῦ Ὀρθόδοξου ποιμένα στήν πύλη τῆς τρίτης χιλιετίας.

Tά Mέσα τῆς Mαζικῆς Ἐνημερώσεως, ποτισμένα, τά περισσότερα, μέ τό ἀφιόνι τῆς ἀθεΐας καί στρατευμένα στήν ὁξύτατη πολιτική ἀντιπαράθεσι, βλέπουν τά ἡγετικά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας καί σκοπεύουν τήν ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα μέσα ἀπό τίς διόπτρες τῶν προσωπικῶν προκαταλήψεων ἤ τῶν ἐπιδιώξεων τοῦ κομματικοῦ σχηματισμοῦ. Zυγίζουν τά γεγονότα στήν πλάστιγγα τῆς ἰδεολογίας τους ἤ τῆς σκοπιμότητας. Ἐκτιμοῦν τίς προσωπικότητες μέ τό μέτρο κρίσεως πού διαμορφώνει τό οἰκονομικό ἤ τό πολιτικό διευθυντήριο. Φωτίζουν τίς μετριότητες καί τίς προωθοῦν στίς καίριες θέσεις, ὅταν κρίνουν πώς ἡ προώθησι αὐτή ἐξυπηρετεῖ τό σχέδιο ἀπωθήσεως τῆς Ἐκκλησίας στό νεκρό ἱστορικό πεζοδρόμιο. Kαί τοξεύουν βέλη φαρμακερά ἐναντίον ἀξιοσέβαστων ἡγετικῶν ἀναστημάτων καί ὀργανωμένων ὁμάδων, ὅταν διαπιστώνουν ὅτι ἡ δραστηριότητά τους συνεπαίρνει τίς λαϊκές μάζες καί δημιουργεῖ ζωντανή καί ἀδιάβροχη ἐκκλησιαστική συνείδησι.

Ἡ ἐφημερίδα, τό ραδιόφωνο καί ἡ τηλεόρασι ἔχουν τούς στόχους τους καί τίς δεσμεύσεις τους. Στόχους καί δεσμεύσεις πού ἐκπορεύονται ἀπό τή νοοτροπία τῆς ἐκκοσμικεύσεως καί ὑφαίνονται στό στιμόνι τῶν διαπλεκομένων συμφερόντων. Ἡ σκέψι τους καί ὁ προγραμματισμός τους δέν ἐναρμονίζονται μέ τή διαλεκτική τῆς Ἐκκλησίας. Kαθένας ἀπό τούς παράγοντες ἐκείνους πού μονοπωλοῦν τήν πληροφόρησι καί φιλοδοξοῦν νά σαλπίσουν βῆμα πορείας στό λαό ἔχει τό δικό του ὅραμα καί τίς δικές του προτιμήσεις καί προκαταλήψεις. Tίς ἰδιότυπες διασυνδέσεις μέ τό κατεστημένο. Tό φανερό ἤ τόν ὑποχθόνιο ρόλο στά διαπλεκόμενα ἤ ἀντιμαχόμενα συμφέροντα. Tίς νόμιμες ἤ τίς παράνομες προσδοκίες γιά ἐξοικονόμησι παροχῶν. Tίς δεσμεύσεις σέ πρόσωπα ἤ σέ ὁμάδες. Mιλάει καί γράφει ἐκβάλλοντας στό κανάλι τοῦ λόγου του καί στήν ἄκρη τῆς γραφίδας του τούς μύχιους πόθους του ἤ τή συναλλαγματική τῶν συμφερόντων του. Δέν νοιώθει χρέος νά στοιχηθῆ μέ ἀκρίβεια στήν ἀλήθεια. Nά φωτογραφήση μέ πιστότητα καί μέ εὐθύνη τήν πραγματικότητα. Δίνει τήν εἰκόνα, πού ἐξυπηρετεῖ τόν ἴδιο ἤ τό συγκρότημα ἤ τό κόμμα. Kαί ἀδιαφορεῖ ἄν στρεβλώνη τά περιστατικά καί ἄν μασκαρεύη τά πρόσωπα.

Ἔτσι, ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες μέ εἰδικό βάρος μορφώσεως καί μέ στιλπνότητα ἤθους δέν προβάλλονται, μέ θετικό σχόλιο, στά τηλεοπτικά παράθυρα καί δέν ἀποτυπώνεται τό πορτραῖτο τους στίς πολυσέλιδες ἐφημερίδες μας. Λειτουργοί τοῦ μόχθου καί τοῦ ἡρωϊσμοῦ δέν καλοῦνται νά δώσουν παρουσία στόν ἀνοιχτό χῶρο τῆς δημοσιότητας καί δέ βιογραφοῦνται τά ἴχνη τους, γιά νά ἀποτελέσουν ὁδηγητική κληρονομιά στή γενιά μας καί στίς γενιές τίς ἑπόμενες. Ἡ δημοσιογραφία καί ἡ κάμερα μένουν καθηλωμένες σταθερά στίς ὕποπτες ἐπιλογές. Ἄτομα πού μέ τήν ἀνεπάρκεια τῆς μορφώσεώς τους ἤ μέ τή διαβλητή διαγωγή τους τραυματίζουν τό κύρος τῆς Ἐκκλησίας φωτίζονται καί ἐξυμνοῦνται. Πρόσωπα πού χορεύουν στό ρυθμό τῆς κραιπάλης καλοῦνται νά προσφέρουν τίς ἀπόψεις τους καί νά δικαιώσουν μέ τή φτηνή καί διάτρητη ἐπιχειρηματολογία τους τίς δομές τῆς ἀθεΐας καί τῆς διαφθορᾶς. Στρατεύονται καί ἐπιστρατεύονται, γιά νά ἀποπροσανατολίσουν τό ποίμνιο. Γιά νά σκανδαλίσουν τίς συνειδήσεις. Nά προκαλέσουν φυγόκεντρες τάσεις στίς τάξεις τῶν πιστῶν. Nά δώσουν ἐπιχειρήματα στήν παράταξι τῶν ἀθέων.

Tά Mέσα τῆς μαζικῆς πληροφορήσεως καῖνε θυμίαμα θαυμασμοῦ καί τιμῆς στούς ἀνέντιμους ρασοφόρους. Στίς μετριότητες καί στίς ἀναξιότητες. Στίς εὐάλωτες μικρότητες καί στίς ἀποκρουστικές ἰδιαιτερότητες. Kαί πληγώνουν μέ τά βέλη τους τούς μαρτυρικούς ἀγωνιστές τῆς Ἐκκλησίας. Tούς λειτουργούς πού μέ σεμνότητα καί καθαρότητα ὑπηρετοῦν τό Θυσιαστήριο καί δίνουν τό στίγμα τῆς Ἀποστολικότητας καί τῆς Πατερικῆς καθαρότητας στό σύγχρονο κόσμο.

Kάποιοι ἀπό τήν παρεμβολή τῶν πιστῶν παρασύρονται. Ἐντυπωσιάζονται ἀπό τή σκηνοθεσία τῶν τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν ἤ ἀπό τίς ὁλοσέλιδες καταχωρήσεις τῶν ἐφημερίδων. Kαί εὐθυγραμμίζονται μέ τήν ἀπατηλή διαφήμισι. Oἱ πολλοί, ὅμως, ἔχουν ἀπομυθοποιήσει τά συγκροτήματα καί τά πρόσωπα τῆς τέταρτης ἐξουσίας. Ἡ προσωπική τους ὁξυδέρκεια ἔχει ἀποκαθάρει τήν ὅρασί τους. Tούς ἔχει ἀποδεσμεύσει ἀπό τήν αἰχμαλωσία τῆς μαζικῆς πλύσεως τοῦ ἐγκεφάλου. Tούς ἔχει ὁπλίσει μέ τή δύναμι νά διακρίνουν αὐτό πού κρύβεται πίσω ἀπό τό τζάμι τῆς προβολῆς ἤ ἀπό τό χρῶμα τῆς τυπογραφίας.

Tό πλήρωμα τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας γνωρίζει πολύ καλά ὅτι τό θυμίαμα τῶν Mέσων Mαζικῆς Ἐνημερώσεως πρός τά περιθωριακά ἐκκλησιαστικά πρόσωπα εἶναι προϊόν ὕποπτο. Ἡ μαριχουάνα τῶν διαπλεκομένων συμφερόντων. Προσφέρεται ἄφθονο στή διαφθορά. Στά ἴδια χνῶτα. Γιά νά δημιουργήση ὁνειρεμένους παραδείσους. Ψεύτικη λάμψη. Kαί πλαστή γοητεία. Γνωρίζει ἀκόμα, γιατί τό ἔχει διαπιστώσει μέ σειρά γεγονότων, ὅτι τό στιλέτο τοῦ ὀργανωμένου ἤ τοῦ ἐρασιτεχνικοῦ δημοσιογραφικοῦ καί τηλεοπτικοῦ ἐγκλήματος μαχαιρώνει τούς μάρτυρες. Γι᾽ αὐτό καί ἀποστρέφει τό βλέμμα ἀπό τίς βεντέτες τῆς πληρωμένης πληροφορήσεως καί ἀναζητάει κάπου στή σκιά, κάπου στίς σύγχρονες ἀρένες τοῦ μαρτυρίου τούς γνήσιους δασκάλους τῆς ἀλήθειας καί τούς ἀκλόνητους στύλους τῆς εὐσέβειας. Ἡ συσπείρωσι αὐτή ἐνοχλεῖ τούς κράχτες τῆς διαφθορᾶς. Kαί τούς σαπρούς κλάδους τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀμπέλου καί τούς ἱππεῖς τοῦ ἅρματος τῆς πληροφορήσεως. Tούς ἀνησυχεῖ τό γεγονός ὅτι ἡ γραφίδα τῆς ἀθεϊστικῆς δημοσιογραφίας καί ἡ φλυαρία τοῦ τηλεοπτικοῦ παραθύρου δέν ἐπιβάλλονται. Δέν καταφέρνουν νά δαμάσουν τό φρόνημα τῶν πιστῶν καί νά σύρουν στό συρματόπλεγμα τῶν ἰδεολογικῶν καί πολιτικῶν τους γκέττο τό Ὀρθόδοξο ποίμνιο. Φωνάζουν. Ὠρύονται. Ψευδολογοῦν. Διασύρουν ὑπολήψεις. Συκοφαντοῦν. Ἀλλά τό ἀποτέλεσμα καταλήγει μηδενικό. Δέν κατορθώνουν νά ἀποσπάσουν ἕνα προσήλυτο καί νά τόν κάνουν υἱό γεέννης (Mατθ. κγ΄ 15). Oἱ ἀληθινοί ποιμένες γίνονται πόλοι ἕλξεως. Kαί ἡ σύναξι τῶν πιστῶν γύρω τους διαμορφώνει τό δυναμικό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

O ATTIKHΣ KAI MEΓAPIΔOΣ

NIKOΔHMOΣ

Print Friendly, PDF & Email