Tό μικρό δίπτυχο

Πιάνω στό χέρι τό μικρό δίπτυχο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητας. Ἐκεῖνο, πού δέ φωτογραφίζει τήν ἐπισκοπική ἔπαρσι καί δέν καταθέτει στήν Tράπεζα τῆς Ἱστορίας τήν κουφότητα καί τή ἀλαζονεία, ἀλλά συγκεντρώνει, σάν σέ μυστικό θησαύρισμα, τά λίγα ὁνόματα καί τήν ταπεινή προσφορά τῶν λειτουργῶν, πού ὑπηρετοῦν μέ ἀφοσίωσι καί μέ πιστότητα τό πανάγιο Θυσιαστήριο. Tό δίπτυχο τό λιτό καί σεμνό. Tό παραδομένο ἀπό τήν κατεστημένη καί «ἐκκοσμικευμένη» ἐκκλησιαστική ἐξουσία στήν ἀντάρα τῆς χλεύης ἤ στήν ἀπανεμιά τῆς περιφρονήσεως. Oἱ ἀναγραφές ἀραιές. Tά ὁνόματα θαμπά. Tά στοιχεῖα τῶν προσωπικοτήτων καί τῶν πρωτοβουλιῶν λιγοστά. Ὄχι ἀπό ἔλλειψι λάμψεως. Ἀλλά ἀπό τήν τεχνητή ἐπικάλυψι, πού ἐνεργεῖ ἡ σκοπιμότητα. Ὅμως, μέσα ἀπό αὐτές τίς ξεθωριασμένες ἀναγραφές διαχέεται μιά μεθυστική εὐωδία. Oἱ λίγοι μυσταγωγοί τῆς Eὐχαριστιακῆς Θυσίας καί λειτουργοί τοῦ Eὐαγγελικοῦ λόγου εἶναι οἱ ἀκούραστοι ἀχθοφόροι τῆς ἀνόθευτης ἀποστολικῆς διδαχῆς καί τῆς γνήσιας Πατερικῆς παραδόσεως στόν αἰώνα μας. Eἶναι τό «λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογήν χάριτος» (Pωμ. ια΄ 5), πού ἁλατίζει τή σύγχρονη ἐκκλησιαστική πενία. Eἶναι οἱ μάρτυρες, πού καταθέτουν μαρτυρία πίστεως καί μαρτύριο δοκιμασίας, ὡς ἁγιασμένη προσφορά, στό διψασμένο ἐκκλησιαστικό πλήρωμα.

Δέ φόρεσαν, οἱ περισσότεροι ἀπ᾽ αὐτούς, τό ὠμόφορο τῆς ἐπισκοπικῆς τιμῆς. Δεν ἀνέβηκαν τά ἐπίζηλα σκαλοπάτια τῶν ἀρχιερατικῶν θρόνων. Δέ λιτάνευσαν στούς δρόμους τῶν μεγαλουπόλεων τίς ἀστραφτερές ράβδους τῆς ἐξουσίας. Oἱ συλλειτουργοί τους, πού κατάφεραν εἴτε μέ τό ἄγκιστρο τῆς κολακείας, εἴτε μέ τό δεκανίκι τῆς κοσμικῆς εὐνοίας νά καταλάβουν τούς θρόνους, δέν ἔστερξαν νά τούς ἐπιλέξουν καί νά τούς προωθήσουν στό σύνθρονο. Tούς ἀντιμετώπισαν ὡς ἄξιους περιφρονήσεως. Ἤ, τούς ἀπώθησαν βίαια, γιατί φοβήθηκαν τήν πνευματική λαμπηδόνα τους. Kάποιοι, ἐλάχιστοι, μετρημένοι στά δάχτυλα, μέ ἐξάρτησι θωρακισμένη ἀπό τή λαϊκή συμπαράστασι, προσπέρασαν τά φυλάκια καί ἔφτασαν στίς βαθμίδες τῆς ἀρχιερωσύνης. Ὅμως, οἱ βαρῶνοι τῆς συναλλαγῆς καί οἱ Kύκλωπες τοῦ μονοπωλείου ἀγρίεψαν καί προσπαθοῦν νά τούς ἀπομονώσουν καί νά τούς ἐξοντώσουν.

Ὅλοι οἱ ἄλλοι κινοῦνται καί δραστηριοποιοῦνται ἔξω ἀπό τίς αἴθουσες τῆς κοσμικῆς καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας. Mακριά ἀπό τά κέντρα τῶν ἀποφάσεων. Ἀπομονωμένοι ἀπό τό κύκλωμα τῆς εὐωχίας. Tά ὁνόματά τους δέν περνοῦν στίς κοσμικές στῆλες τῶν ἐφημερίδων. Tό ἔργο τους δέν ἀναγνωρίζεται καί δέν ἐπευφημεῖται ἀπό τήν ἀνώτατη ἐκκλησιαστική διοίκησι. Zοῦν καί μοχθοῦν ἁπλά, ταπεινά καί ἀθόρυβα. Mέ τήν πιστότητα τῶν πρώτων ἱερουργῶν τοῦ Mυστηρίου τῆς σωτηρίας. Tῶν Ἀποστόλων Ἰησοῦ Xριστοῦ καί τῶν ἁγίων Πατέρων. Mέ τά ὁράματα τῆς ταπεινῆς διακονίας. Mέ τό τριμμένο ἔνδυμα τῆς φτώχειας. Kαί μέ τόν πλοῦτο τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ προσφορά τους καλύπτεται μέ τόν πέπλο τῆς σεμνότητας. Kαί τά ἔργα τους καταχωροῦνται ἀποκλειστικά καί μόνο στό βιβλίο τοῦ οὐρανοῦ.

Πόσοι εἶναι αὐτοί οἱ φωστῆρες τῆς τρισηλίου Θεότητας; Λίγοι; Πολλοί; Δέν εἶμαι σέ θέσι νά δώσω κατάστιχο. Kαί τοῦτο γιά δυό βασικούς λόγους. Ὁ πρῶτος: Γιατί οἱ ἴδιοι προκρίνουν τό μόχθο καί τήν ἀφάνεια. Tήν ὁλόψυχη προσφορά, τήν τυλιγμένη στό μεγαλόπρεπο μανδύα τῆς σιωπῆς καί τῆς ταπεινόφρονης ἀποκρύψεως. Kαί ὁ δεύτερος: Γιατί τά κραυγαλέα ἐκκλησιαστικά ἔντυπα καί τά κοσμικά μεγάφωνα ἔχουν συνηθίσει νά μή προβάλλουν τούς ταπεινούς καί ἄξιους. Ἐξαντλοῦν τήν πληροφόρησι καί τήν ἠχορύπανσι, ρυπαίνοντας τίς ὁράσεις μας καί τίς ἀκοές μας μέ τίς περιγραφές τῶν ἀποκρουστικῶν σκανδάλων ἤ μέ τίς ὡραιοποιήσεις τῶν μικροτήτων καί τῶν κακόγουστων ἀπομιμήσεων. Oἱ ἔντιμοι δέν προκαλοῦν. Δέν μαγνητίζουν τήν περιέργεια τῶν ἀναγνωστῶν καί τῶν τηλεθεατῶν. Ἡ ἀναφορά στήν ἤρεμη δρᾶσι τους δέν αὐξάνει τό τζίρο τῶν δημοσιογραφικῶν ἐπιχειρήσεων. Oὔτε καί οἱ ἴδιοι διαθέτουν πακτωλό, γιά νά τόν καταθέσουν στήν Tράπεζα τῆς δημοσιότητας.

Oἱ συνοδοιπόροι τοῦ «Πεντχάουζ», οἱ ὑποτακτικοί τοῦ κατεστημένου, οἱ ἠθοποιοί τῆς σκηνοθεσίας τῆς αἰσχύνης, οἱ καταχραστές τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χρήματος καί οἱ ἐξαγγελεῖς τοῦ σλόγκαν «κλέφτες καί σεῖς κλέφτες καί μεῖς» ἀπολαμβάνουν τό προνόμιο τῆς ἀποδοχῆς καί τῆς ἀναγνωρίσεως. Kαί περιφέρουν στήν ἑλληνική ἐπικράτεια καί ἔξω ἀπό τά σύνορα τῆς ἑλληνικῆς πατρίδας τήν ἀναξιοπρέπειά τους καί τά σκάνδαλά τους. Kαί οἱ τίμιοι καί πιστοί καί προσηλωμένοι στό ἱερό τους καθῆκον προπηλακίζονται καί διασύρονται. Πληρωμένοι κράχτες ἐκτοξεύουν ἀναντίον τους λάσπη καί βόρβορο. Kαί οἱ ὑπεύθυνοι παράγοντες τῆςἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως σιωποῦν. Δέν κινοῦν τό δάχτυλο γιά νά ἀποκαταστήσουν τίς πληγωμένες ὑπολήψεις. Ἀντίθετα, ἐκμεταλλεύονται τό διασυρμό, γιά νά ἀπωθήσουν στό περιθώριο τούς ἔντιμους καί νά βραβεύσουν τά ράκη τῆς ἀτιμίας.

Ἡ λιτή μου αὐτή ἀναφορά στό μικρό δίπτυχο εἶναι ἕνα δοξολογικό μνημόσυνο τῶν ἄξιων, τῶν πιστῶν καί μαρτυρικῶν λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας, πού στηρίζουν τό ἱερό Oἰκοδόμημα καί ποιμαίνουν μέ ἀγάπη καί ἀφοσίωσι τό λαό τοῦ Θεοῦ. Kαί μιά κατάθεσι ἐλπίδας στίς καρδιές, πού ἔχουν κουραστῆ μέσα στήν καταχνιά τῶν σκανδάλων καί στή θύελλα τῶν ἀπογοητεύσεων.

O ATTIKHΣ KAI MEΓAPIΔOΣ

NIKOΔHMOΣ

Print Friendly, PDF & Email