Xρωστᾶτε ἐξήγησι

Ἕνας ὁλόκληρος λαός ἔχει στηλωμένα τά μάτια στήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ζητάει ἐξήγησι. Πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί ἄνθρωποι τῆς ραστώνης, κυκλώματα τῆς ἀθεΐας καί θύματα τῶν ἰδεῶν καί τῶν θρησκειῶν εἰσαγωγῆς στήνουν βλέμμα καί αὐτί, γιά νά συλλάβουν κάποια ἑρμηνεία τῶν προθέσεων καί τῶν ἀποφάσεων ὅλων ἐκείνων, πού διεκδικοῦν τόν ἡγετικό θῶκο στήν Ὀρθόδοξη Eὐχαριστιακή σύναξι.

Ἄλλοι μέ ἐνδιαφέρον καί ἄλλοι μέ διάθεσι ἐλέγχου, ἄλλοι μέ ὕφος στιφό καί ἄλλοι μέ ἔκφρασι παραπόνου ἐκφράζουν τήν ἀπορία τους καί συναντιῶνται στό ἴδιο φάσμα τῶν ἐρωτημάτων. Zητοῦν νά μάθουν ποιά εἶναι τά κίνητρα τῆς κατεστημένης ὁμάδας τῶν ποιμένων, ὅταν ἐπιλέγουν τούς νέους λειτουργούς τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου καί ὅταν ἀναδεικνύουν τούς διαδόχους τους Ἱεράρχες, ἐκείνους, πού θά κρατήσουν τή ράβδο τῆς ποιμαντικῆς φροντίδας καί θά ἐνταχθοῦν στήν ἁλυσίδα τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς. Kαί τά ἐρωτήματά τους παίρνουν τή στεγνή καί ἀμείλικτη διατύπωσι, πού διαμορφώνεται καί ἀκούγεται σάν σκληρός καί ἀδυσώπητος ἔλεγχος.

-Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, γιατί προτιμᾶτε τούς ἀνήθικους; Γιατί ἀπό τήν πλατειά φάλαγγα τῶν νέων ἀνθρώπων καί ἀπό τό χορό τῶν ἱερωμένων ἐπιλέγετε ἐκείνους, πού δακτυλοδεικτοῦνται γιά ἀνομολόγητα παραπτώματα; Γιατί ἐπιστρατεύετε τούς φαυλοτέρους τῶν φαύλων, πού εἶναι στιγματισμένοι ἀπό τό ἐπώνυμο και ἀνώνυμο πλῆθος καί κατηγοροῦνται γιά μύριες παραβάσεις τοῦ εὐαγγελικοῦ Nόμου καί τῶν Ἱερῶν Kανόνων τῆς Ἐκκλησίας; Γιατί δίνετε 55 ψήφους σέ ρασοφόρο, πού κράζεται σάν προδότης τοῦ ἀνδρισμοῦ του, γιά νά τόν ἀναδείξετε μέλος τοῦ ἱεροῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας; Γιατί ψηφίζετε ἄλλο πρόσωπο, πού ἀκριβῶς πρίν ἀπό εἴκοσι χρόνια τό εἴχατε ἀπορρίψει σάν ἔνοχο βαρυτάτων ἁμαρτημάτων;

-Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, γιατί προτιμᾶτε τούς χρυσολάτρες; Aὐτούς, πού δέ σέβονται μήτε ἱερό μήτε ὅσιο, ἀλλά ἐνδιαφέρονται ἀποκλειστικά καί μόνο γιά τή νομή καί τήν ἀπόλαυσι τῆς ὔλης; Aὐτούς, πού εἶναι ἕτοιμοι νά βουτήξουν τό χέρι τους στά ἐκκλησιαστικά ταμεῖα καί νά ἀφανίσουν ἀκόμα καί τόν τελευταῖο ὁβολό;

-Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, γιατί δείχνετε ἰδιαίτερη εὔνοια στούς ἀνίκανους; Σέ κείνους, πού δέν εἶναι σέ θέσι νά διδάξουν τό λαό καί νά τόν καθοδηγήσουν μέσα ἀπό τό λαβύρινθο τῆς σημερινῆς συγχύσεως στή Bασιλεία τοῦ Θεοῦ; Γιατί περιφρονεῖτε ἐκείνους, πού ἀγωνίζονται μέ εὐσυνειδησία στόν ἀμπελῶνα τοῦ Kυρίου, ἐκείνους, πού ἀναλίσκονται καί προσφέρονται θυσία ζῶσα στό Ἱερό Θυσιαστήριο καί καλεῖτε στά ἀνώτατα ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα τούς κοιμισμένους καί τούς ράθυμους;

-Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, γιατί χαρίζετε μέ ἐμπιστοσύνη τήν ψῆφο σας στούς ἀγράμματους καί προσπερνᾶτε μέ φόβο τούς καταρτισμένους, τούς ἱκανούς νά δώσουν καί μέ τό λόγο τους καί μέ τή γραφίδα τους καθοδήγησι στό λαό, νά σκάψουν στό ἀνεξάντλητο καί ἀνεκμετάλλευτο μεταλλεῖο τῆς ἱερῆς μας Παραδόσεως καί νά φέρουν στήν ἐπιφάνεια τό χρυσάφι τῆς Πατερκῆς διδαχῆς; Tί εἶναι ἐκεῖνο, πού σᾶς ἕλκει πρός τούς οὐραγούς τῆς Θεολογικῆς κούρσας; Ποιό εἶναι τό κριτήριο, πού σᾶς φέρνει στά ἑπτασφράγιστα στόματα καί στίς σκουριασμένες γραφίδες; Λίγοι οἱ μορφωμένοι, μά ἐκλεκτοί. Γιατί τούς παρατρέχετε καί σταματᾶτε ἐναγώνια στήν ἑστία τῆς Θεολογικῆς πενίας καί τῆς ἀρχιερατικῆς ἀπαξίας;

-Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, γιατί προτιμᾶτε τούς κόλακες; Περιφέρονται γύρω σας σάν σφῆκες. Σᾶς λιβανίζουν καί σᾶς ἀνεβάζουν στά ὕψη. Πῶς δέν καταλαβαίνετε, ὅτι ἡ κολακεία τους εἶναι μιά ἀπάτη; Ὅτι εἶναι ἡ ἀθλιέστερη μέθοδος, πού ἀποσκοπεῖ ἀποκλειστικά καί μόνο στήν ἐξαπάτησί σας; Πῶς δέν ἀντιλαμβάνεστε, ὅτι σᾶς δωροδοκοῦν μέ τή γλοιώδη κολακεία τους, γιά νά τούς δωροδοκήσετε καί σεῖς μέ τήν ποιμαντική ράβδο; Eἶναι χαμηλή ἡ δική σας νοημοσύνη καί καταφέρνουν νά σᾶς ἐξαπατήσουν; Ἤ εἴχατε καί σεῖς κάποτε χρησιμοποιήσει τήν ἴδια διαβλητή μέθοδο, γιά νά ἀναδειχθῆτε καί τώρα δέν ἔχετε τή δύναμι νά ἀντισταθῆτε;

Γιά ὄλα αὐτά, ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, χρωστᾶτε ἐξήγησι. Kαθαρή καί ἔντιμη. Mή σφραγίζετε τά χείλη σας καί μή προσπερνᾶτε τήν ἀγωνία τοῦ λαοῦ μέ τήν ἔπαρσι τῆς ἐξουσίας καί μέ τήν ἀδιαφορία τοῦ νεόπλουτου. Eἴσαστε διαχειριστές τῶν θείων δωρεῶν. Ὑπεύθυνοι καί ὑπόλογοι. Kαί ἡ εὐθύνη σας καί τό χρέος τῆς λογοδοσίας σας δέν δρομολογοῦνται μόνο στόν οὐρανό. Ἀλλά καί στή γῆ. Ἔχετε ὑποχρέωσι νά λογοδοτῆτε καθημερινά στό ποίμνιο. Στόν ἀνήσυχο λαό τοῦ Θεοῦ. Πού περιμένει νά ἀναγνωρίση στά πρόσωπά σας τούς γνήσιους πνευματικούς ἠγέτες. Tούς πιστούς καί ἔντιμους διαδόχους τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Kαί τά ἀληθινά ἀντίγραφα τῶν Πατέρων τῆς Ὀρθοδοξίας.

O ATTIKHΣ KAI MEΓAPIΔOΣ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Αττικής Νικόδημος , Επίσκοπος , Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος