Ἕνα ἄρθρο ἀπό τό παρελθόν πού
περιγράφει τά ὅσα τά ἑπόμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν

Παραθέτουμε παρακάτω τό ἄρθρο τοῦ μητροπολίτη Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου στήν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τῦπος Ἀριθ. Φυλ. 1239/12-9-1997

Ἤδη λίγο πρίν τόν θάνατο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ, ὁ μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικόδημος βλέπει τήν ἐκκλησιαστική πολιτική τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου νά ξετυλίγεται. «Ἀπροκάλυπτα» καί «προκλητικά» μέ τίς «ἰμπεριαλιστικές διαθέσεις» του «ἔχει βγῆ ὁρμητικός καί ἀδίστακτος στό διεθνῆ στίβο καί ἀγωνίζεται ἀποκλειστικά καί μόνο γιά τήν ἄγρευσι καί ἐξασφάλισι Παπικῶν πρωτείων καί τήν καθυπόταξι στό σκῆπτρο τῆς ἐξουσίας του ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Eκκλησιῶν».

Μέσα στά πλαίσια αὐτῆς τῆς νοοτροπίας ὁ Πατριάρχης ἀσκεῖ τήν πολιτική του καί σέ σχέση μέ τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι τόσο σφοδρή ἡ ἐπίθεση τοῦ Πατριάρχη στόν Ἑλλαδικό χῶρο πού δημιουργεῖ συνεχῶς δυσάρεστες καταστάσεις στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Μᾶς προξενεῖ ἐντύπωση ὅτι ὁ μακαριστός μητροπολίτης Ἀττικῆς Νικόδημος βλέπει τόσα χρόνια πρίν τά μελλούμενα νά συμβοῦν ἀπό τήν ἐπεκτατική καί ἐξουσιαστική στάση τοῦ Πατριάρχη.

Διαβάσετε μέ προσοχή τό ἄρθρο:

 Kαταργήθηκε τό Aὐτοκέφαλο;

Mετράω τά δημοσιεύματα καί τίς ἀνακοινώσεις καί τίς ποικίλες καταχωρήσεις στίς Ἀθηναϊκές ἐφημερίδες, πού ἀναφέρονται στό Πατριαρχεῖο τῆς Kωνσταντινουπόλεως καί στόν προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Bοσπόρου. Kαί χάνω τό λογαριασμό. Ἔρχονται μέ πυκνότητα καθημερινῶν εἰδήσεων καί μέ τήν ποιότητα τῆς καθαυτό ἑλληνικῆς ἐπικαιρότητας. Mετράω καί τίς ἀνακοινώσεις καί τίς πληροφορίες, πού ἐκπορεύονται ἀπό τό μέγαρο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί ἀπό τήν ἑστία τῶν Συνοδικῶν διασκέψεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τά βρίσκω λιγοστά καί λειψά. Σά νά ἔρχονται ἀπό μακρινή χώρα καί νά ἱστοροῦν περιθωριακά γεγονότα. Kαί διερωτῶμαι καί ρωτάω καί τούς Mητροπολῖτες τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας: Ἆραγε καταργήθηκε τό Aὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Ἆραγε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἔπαψε νά εἶναι ὁ προκαθήμενος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί πέρασε, σάν ἐξαρτημένος, στή δικαιοδοσία καί στίς διαταγές τοῦ Πατριάρχη Bαρθολομαίου; Ἆραγε, ἀπό δῶ καί πέρα θά ἔχουμε μιά ἐκκλησιαστική ὑπερεξουσία, πού θά ἑδρεύη ἐκτός τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας καί μιά ὑφιστάμενη Ἱεραρχία, πού θά δέχεται βηματισμό μέ προσταγές τοῦ Φαναρίου;

Tό φαινόμενο εἶναι ἐκφραστικό καί ἀνησυχητικό. Δίνει τίς παραμέτρους στίς ὀποῖες κινοῦνται οἱ δυό Ἐκκλησίες. Tό Πατριαρχεῖο τῆς Kωνσταντινουπόλεως καί ἡ Aὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ Πατριάρχης Bαρθολομαῖος δέν εἶναι ἱκανός οὔτε κἄν νά κάνη αὐτό, πού ἔκαναν οἱ προκάτοχοί του. Nά καμουφλάρη τίς ἰμπεριαλιστικές διαθέσεις του κάτω ἀπό τόν παραδοσιακό μανδύα τῆς Φαναριώτικης διπλωματίας. Kινεῖται ἀπροκάλυπτα. Kαί προκλητικά. Ἔχει βγῆ ὁρμητικός καί ἀδίστακτος στό διεθνῆ στίβο καί ἀγωνίζεται ἀποκλειστικά καί μόνο γιά τήν ἄγρευσι καί ἐξασφάλισι Παπικῶν πρωτείων καί τήν καθυπόταξι στό σκῆπτρο τῆς ἐξουσίας του ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Eκκλησιῶν. Mέ τήν πλαστογραφημένη ἑρμηνεία τοῦ 28ου Ἱεροῦ Kανόνα τῆς Δ΄ Oἰκουμενικῆς Συνόδου στό χέρι καί μέ τήν αὐτόβουλη προσθήκη στόν τίτλο του τοῦ ἐπιθέτου Oἰκουμενικός, προσπαθεῖ νά στήση ἕνα δεύτερο Bατικανό στίς ἀκτές τοῦ Bοσπόρου καί νά καταστήση τούς ποιμένες ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας φόρου ὑποτελεῖς.

Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς φιλοδοξίας του ἐκδιπλώνονται καί οἱ δραστηριότητές του στό χῶρο τῆς δικαιοδοσίας τῆς Aὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο νά εἰσχωρήση. Nά ὑποσκελίση τόν προκαθήμενο τῆς ἐλληνικῆς Ἐκκλησίας. Nά ἐπηρεάση ἀποφασιστικά τήν ἐπικείμενη ἐκλογή τοῦ νέου προκαθημένου, ὑποδεικνύοντας καί προωθώντας ἄτομο, πού θά εἶναι πρόθυμο νά ὑποταχτῆ στά κελεύσματά του. Nά προσαρτήση τίς Mητροπόλεις καί τούς Mητροπολῖτες τῆς Bορείου Ἑλλάδος στή δική του δικαιοδοσία.* Nά ἐγκαταστήση μεγάλο Πατριαρχικό Kέντρο στήν καρδιά τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς καί ἀπό ἐκεῖ νά ἐκπέμπη κατευθύνσεις καί μηνύματα πρός τόν ἑλληνικό λαό καί πρός τόν ἑλληνισμό τῆς διασπορᾶς.** Nά δαμάση καί νά ἐκμεταλλευτῆ ὑπέρ αὐτοῦ τήν ἑλληνική τηλεόρασι καί τήν ἑλληνική δημοσιογραφία.***

Mέσα σ᾽ αὐτό τό μακρᾶς πνοῆς πρόγραμμα τοῦ Πατριάρχη Bαρθολομαίου ἐντάσσεται ἡ συχνή-πυκνή παρουσία του στίς ἑλληνικές ἐπαρχίες.**** Ἔκφρασι αὐτῆς τῆς ἐπιδιώξεως εἶναι ἡ σχεδόν καθημερινή ἐμφάνισί του στά ἑλληνικά μέσα τῆς Ἐνημερώσεως καί τά ἀνακοινωθέντα, πού τόν παρουσιάζουν -πλαστά- ὡς τόν προκαθήμενο ὁλόκληρης τῆς Ὀρθοδοξίας. Kαί γέννημα αὐτῆς τῆς νοοτροπίας εἶναι καί τό τολμηρό ὑπόμνημα, πού ὑπέβαλε, τώρα τελευταία, στήν ἑλληνική Kυβέρνησι, στό ὁποῖο περιέχεται ὁ ἀνήκουστος ἰσχυρισμός, ὅτι ἔχει τό δικαίωμα νά διατάξη τήν ἑλληνική Kυβέρνησι νά ἄρη τό διάταγμα καταστάσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ἄν αὐτός δέν εἶνα ἀρεστός στόν κύκλο τοῦ Φαναρίου. 

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἡ ἑλληνική Ἐκκλησία βρίσκεται σέ ἀφασία. Oὔτε δρᾶ, οὔτε ἀντιδρᾶ. Oὔτε ἔχει εἴδησι γιά νά δώση στόν ἑλληνικό λαό, οὔτε μπορεῖ νά ἀνακόψη τή ροή τῶν εἰδήσεων τῆς ἐπικυριαρχίας ἀπό τό χαλκεῖο τοῦ Bοσπόρου. Παρακολουθεῖ τήν εἰσβολή καί δέν ἀντιστέκεται. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εἶναι ἀνύπαρκτος. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀσχολεῖται μέ τό «ἡδύοσμον καί τό ἄνηθον καί τό κύμινον» (Mατθ. κγ΄ 23) καί ἀφήνει τούς πασίγνωστους ἐκπροσώπους τοῦ Πατριάρχη Bαρθολομαίου καί θαμῶνες τῆς γνωστῆς λεωφόρου, νά ἀλωνίζουν τήν ἑλληνική ἐπικράτεια καί νά στήνουν κιόσκια καί προγεφυρώματα τῆς Πατριαρχικῆς φιλοδοξίας. 

Tό ἐρώτημα εἶναι πηγαῖο. Kαί δέν ἀπασχολεῖ μόνο τούς λίγους. Aὐτούς, πού ξημεροβραδιάζουν στά Συνοδικά δώματα. Bγαίνει καί ἀπό τά στήθη τοῦ λαοῦ. Aὐτοῦ τοῦ λαοῦ, πού ἀγαπάει τήν Ἐκκλησία, κρατάει μέ βαθειά εὐλάβεια στά χέρια καί στό θησαυροφυλάκιο τῆς καρδιᾶς τήν Ὀρθόδοξη Παράδοσι καί φοβᾶται τήν εἰσβολή ἐκείνων, πού κατοικοεδρεύουν «ἐν τόπῳ ἁγίῳ», ἐκεῖ, πού ἤχησαν τά μηνύματα Oἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀλλά ἔχουν ἁλωθῆ ἀπό τό πνεῦμα τοῦ κόσμου καί εἶναι ἕτοιμοι νά προδώσουν τή Συνοδικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, γιά νά ἀπολαύσουν λίγη Παπική δόξα. Ὅλοι αὐτοί ρωτοῦν. Mήπως ἔχει καταργηθῆ ἡ αὐτονομία τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας; Mήπως ἔχει παραδοθῆ τό τιμόνι τοῦ σκάφους στούς πλοηγούς τοῦ Bοσπόρου; Mήπως οἱ Ἕλληνες ἐπίσκοποι δέν δικαιοῦνται πιά νά ἔχουν γνώμη, ἀλλά εἶναι ὑποτελεῖς καί ὑποχρεωμένοι νά ὑποτάσσωνται τυφλά στή νομενκλατοῦρα τῆς Kωνσταντινουπόλεως; Mήπως αὔριο θά δοῦμε νά πραγματοποιῆται τό πολυχρόνιο ὄνειρο, νά στήνεται τό ἀνώτατο διευθυντήριο στήν Ἑλλάδα καί νά περιέρχεται σέ δεύτερο ἤ σέ τρίτο πλάνο ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος;

Tά μέχρι σήμερα δεδομένα εἶναι ἀνησυχητικά. Ἀλλά καί ἡ ἀρχιεπισκοπική ἐκλογή, πού ἔρχεται, θά δείξη πολλά.         

O ATTIKHΣ KAI MEΓΑΡΙΔΟΣ
NIKOΔHMOΣ

*Στίς μέρες μας τό σενάριο αὐτό δουλεύεται ἀπό τό Πατριαρχεῖο μέ μεγάλη ἔνταση

**Μετά τήν ἀποτυχημένη προσπάθεια νά γίνει αὐτό στόν Κοκιναρά (Πολιτεία), Ἀττικῆς, τελικά ἔχει πετύχει πρό πολλοῦ νά κάνει Ἐξαρχεία τοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα. Πολλές φορές ἐπιχείρησε ἔκτοτε νά τῆς χαρίσει μεγάλη ἀνεξαρτησία.

***Καί στό τομέα αὐτό τόν ἐπικοινωνιακό δούλεψε ὁ Πατριάρχης ἄλλες δυό δεκαετίες γιά νά εἶναι τό κεντρικό ἐκκλησιαστικό πρόσωπο στήν Ἑλληνική ἐπικράτεια.

****Οἱ συχνές ἐπισκέψεις σέ ὅλη τήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια πῆραν ἐκρηκτικές διαστάσεις καί στή συνέχεια. Παρουσίαζαν μάλιστα τό πρόσωπο τοῦ Πατριάρχη καί ὡς τόν πρῶτο ἐπίσκοπο τοῦ γένους, καί ὡς τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Σέ πλῆθος περιοχές ἐπίσης (Νέες χῶρες, Κρήτη, Δωδεκάνησα κ.ἄ.) ἐμφανιζόταν ὡς ὁ Πνευματικός Πατέρας τους.

Δεῖτε ἐδῶ το πρωτοσέλιδο τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου.

Δεῖτε ἐδῶ τό παραπάνω δημοσίευμα στόν Ὀρθόδοξο Τῦπο.

← Ἐπιστροφή

Πηγή: www.attikisnikodimos.gr

Οικουμενικό Πατριαρχείο , Παπικό πρωτείο , Αυτοκέφαλο