Ἄρθρα ἄλλων συγγραφέων

 Ἐλευθέριος Χ. Οἰκονομάκος

 • ἀποστολική γνησιότητα

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου

  Στίς μέρες μας προβάλλονται συχνά στό θρησκευτικό, καί ὄχι μόνο, Τύπο ἱερατικές μορφές ἐκ τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν, στά πρόσωπα τῶν ὁποίων ἐνσαρκώνεται τό ὅραμα πολλῶν γιά μιά ᾿Εκκλησία, πού νά πορεύεται μέσα στόν κόσμο δυναμικά μέν, ἀλλά “ἐν ἡσυχίᾳ Θεοῦ”, λιτά, ἀσκητικά, γνήσια. ᾿Ιδού μιά εἰκόνα ἀπό τό χῶρο τῆς σύγχρονης ἱεραποστολῆς· “ὁ ᾿Αφρικανός ᾿Επίσκοπος στόν ἐπισκοπικό θρόνο πού ἦταν μιά ἁπλῆ καρέκλα, δίπλα στούς ὄρθιους ἱεροψάλτες, στό φόντο τῆς πλίνθινης ἐκκλησίας. Σ᾿ αὐτήν καθόταν ὁ ἀπέριττος ᾿Επίσκοπος, δίνοντας τή μαρτυρία ὅτι κάθεται εἰς τύπον καί τόπον ᾿Εκείνου, πού γεννήθηκε σέ Φάτνη καί ὡς ἐπίγειο Θρόνο Του ἐπέλεξε τό Σταυρό” (Περ. Σύνδεσμος, Καλαμάτα, τ.362, σ. 178)...Διαβάστε περισσότερα

 • Περί Μοναστηριοῦ καί «'Εγκλείστρας».

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου
  ...Θά δοῦμε τόν Κανόνα αὐτόν παρακάτω, πρίν ὅμως, ἄς ἐξετάσουμε ἄν ἡ προτεινόμενη διαδικασία εἶναι «εὔλογη»1, δηλαδή, ἄν ἀντέχει στήν κοινή λογική. Εἶναι προφανές ὅτι οἱ Ἱ. Κανόνες δέν θεσπίζουν παραλογισμούς, οὔτε συγκαλύπτουν ἀνομολόγητες σκοπιμότητες. Ἀντιγράφουμε μερικά ἀποσπάσματα:
  «Ἡ διαδικασία πού πρέπει νά ἀκολουθεῖται εἶναι: 1.) Νά δοκιμάζει ὁ ὑποψήφιος τήν ζωή στό μοναστήρι γιά τρία ἔτη. [...]. 2.) Μετά τό πέρας τῆς τριετίας, ὁ ἡγούμενος θά πρέπει νά ΣΤΕΛΝΕΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ τόν δόκιμο γιά ἕνα χρόνο! ...
  Διαβάστε περισσότερα

 • Ἐκκλησία καί Θεσμοί

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου
  ...Κανείς, οὔτε κληρικός, ὁποιασδήποτε βαθμίδας, οὔτε λαϊκός, δέν μπορεῖ νά εὐτελίζει τούς θεσμούς τῆς ᾿Εκκλησίας.Διαβάστε περισσότερα

 • Οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν...

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου
  ...Εἶναι θλιβερό μετά ἀπό τόσους ἀγῶνες, δέκα καί παραπάνω αἰώνων, κατά τοῦ παπισμοῦ νά “τρωγόμαστε” οἱ ᾿Ορθόδοξοι γιά παπικῆς ὑφῆς δικαιώματα Προκαθημένων, ἀφίνοντας τήν ᾿Εκκλησία μας νά κατακλύζεται ἀπό ἀπανωτές ἀναβιώσεις τῆς πιό διεστραμμένης μεσαιωνικῆς παποσύνης, ἀπό τήν ὁποία ἀκόμα καί ἡ Ρώμη πασχίζει νά ἀπαλλαγεῖ. ῾Η εἰκόνα δέ αὐτή δέν περιορίζεται στόν ἑλληνορθόδοξο χῶρο. Οἱ ἀνταγωνισμοί γιά τίς δικαιοδοσίες καί τά κυριαρχικά δικαιώματα συνιστοῦν ἄγος πανορθόδοξο...Διαβάστε περισσότερα

 • Ὁ Ἐπίσκοπος καί ἡ Ἐκκλησία

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου
  ...Ὁ Ἐπίσκοπος (καί κατ᾿ ἐξουσιοδότησή του ὁ πρεσβύτερος), μέ τή Χάρη τοῦ μυστηρίου τῆς χειροτονίας ἔχει τήν ἁρμοδιότητα νά προΐσταται τῆς εὐχαριστιακῆς συνάξεως, νά διδάσκει τό λαό, (νά ὀρθοτομῇ τόν λόγον τῆς ἀληθείας), καί νά τόν καθοδηγεῖ σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή ζωή τῆς ᾿Εκκλησίας, ποιῶν καί διδάσκων τήν πίστη καί τό ἦθος Της. ῎Οχι, βέβαια, ὡς ἐξουσιαστής, οὔτε ὡς θεσμικός ἡγέτης, ἀλλ᾿ ὡς πάντων ἔσχατος καί πάντων διάκονος (ὑπηρέτης) (Μαρκ. θ΄, 35). Φύλακας, προνοητής καί μέχρις αἵματος πρόμαχος τῆς ᾿Εκκλησίας καί τῆς ἀλήθειάς Της. Αὐτήν τήν ἀρχή βίωνε ὁ ἅγιος ᾿Ιγνάτιος, περί τά τέλη τοῦ 1ου αἰῶνα, καθώς καί οἱ ἄλλοι ἀποστολικοί Πατέρες, οἱ σύγχρονοί του ᾿Επίσκοποι, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων κατατάσσονται στούς μάρτυρες τῶν χρόνων ἐκείνων...Διαβάστε περισσότερα

 • Εὐθύνη-Ἐξουσία-Ἐλευθερία

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου
  ...Ἡ Ἐκκλησία μας δέν εἶναι ἕνα κέντρο παροχῆς θρησκευτικῶν ὑπηρεσιῶν. Εἶναι τό σπίτι, στό ὁποῖο μένουμε ὡς οἰκογένεια. ᾿Εκεῖ φωτιζόμαστε, ἁγιαζόμαστε καί ὁδηγούμαστε στή σωτηρία κατά τήν προαίρεση ἑκάστου. Αὐτονόητο ὅτι μετέχουμε στήν γενική ἐξουσία καί τό καθολικό χρέος νά νοιαζόμαστε γιά τή στερεότητά του. Καί προσευχόμαστε: “Τοῦτον τόν οἶκον στερέωσον Κύριε”. ῾Ο Θεός στερεώνει τήν ᾿Εκκλησία μας, θέτει, ὅμως, ὡς προϋπόθεση τό δικό μας ἐνδιαφέρον γιά τήν καθαρότητα καί τήν εὐταξία Της. ῎Αν Τήν ἐγκαταλείψουμε σέ χέρια ἀνάξια πανούργων καί λαοπλάνων, αἵρει τήν προστασία Του...Διαβάστε περισσότερα

 • Βαβέλ καί Πεντηκοστή

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου
  ...Μπορεῖ νά θεσπίζεται ἡ ᾿Εκκλησία ὡς σπουδαῖος παράγοντας πολιτισμοῦ, νά ἐξυμνεῖται ὡς στυλοβάτης τοῦ ἔθνους καί λίκνο τοῦ γένους, στήν πραγματικότητα, ὅμως, ὑποβαθμίζεται σέ ἕνα ἐθνικό σύμβολο, σέ θεραπαινίδα μιᾶς ἐθνικῆς ἰδεολογίας. Χάνει τήν καθολικότητά Της. ῾Ο δρόμος στή συνέχεια εἶναι ὀλισθηρός. ῾Η ᾿Εκκλησία ἀπό ἐθνοθρησκευτικό μόρφωμα γίνεται δικαιοδοσιακή σέκτα ἤ κρατική ὑπηρεσία, μετά, πεδίο κομματικῆς διαπάλης, γιά νά καταντήσει διαπλεκόμενος ἑταῖρος μέσα στά ἀσύστολα κέντρα τῆς διαφθορᾶς τῶν ἐξουσιῶν τοῦ κόσμου, ἐθνικῶν καί ὑπερεθνικῶν. ῾Ο Χριστός ἔχει ἤδη ἐκδιωχθεῖ. ᾿Ακριβέστερα, ἔχει συλληφθεῖ καί, μακροθυμῶν, ὁδηγεῖται ξανά καί ξανά στό δρόμο τοῦ Γολγοθᾶ. Οἱ συνοδοιπόροι Του καί συμμέτοχοι στό πάθος λίγοι, (ὁ Θεός ξέρει ποιοί καί πόσοι, “Θεόν γιγνώσκοντες καί Θεῷ γιγνωσκόμενοι”). ῾Η ᾿Εκκλησία, αἰχμάλωτη καί Αὐτή κατ᾿ οὐσίαν, στά χέρια ἱεροεξεταστικῶν διευθυντηρίων, πού Τήν διοικοῦν ἐρήμην, καί ἐνάντια πρός τή θέληση, καί τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ λαοῦ...Διαβάστε περισσότερα

 • Συνειδησιακός διχασμός

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου
  ...Mιά Ἐκκλησία ἐγκυστωμένη στίς δομές τῶν θεσμῶν τοῦ κόσμου, υἱοθετεῖ τόν συνειδησιακό διχασμό τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πίστη στό Θεό γίνεται ἐτικέτα στήν ἱεροτελεστία τῆς ἐξουσίας, πού δέ δεσμεύει κανένα νά τιμᾶ τό Θεό καί τό νόμο Tου στήν προσωπική του ζωή. Ἄν κάποιοι ἀπό τήν τάξη τῶν «ἐπώνυμων», στηρίζουν τήν ὅποια ἐκκλησιαστική ἡγεσία, τιμῶνται ἀπό αὐτήν μέ ὀφφίκια καί παράσημα, ἔστω καί ἄν ζοῦν ἔκλυτη ζωή. Σκανδαλοποιοί κληρικοί προβάλλονται μέ φωτοστέφανο μεγάλων ἐκκλησιαστικῶν μορφῶν γιά νά τηρηθοῦν τά προσχήματα τῆς ἐξουσίας. Ἐκκλησιαστικά πρόσωπα, γνωστά τοῖς πᾶσιν ὡς ἠθικῶς διάτρητα, ἐπευφημοῦνται ὡς σπουδαῖοι κοινωνικοί παράγοντες, διότι μέ τίς ἐπικοινωνιακές ἱκανότητές τους προβάλλουν πολιτιστικά καί τουριστικά τόν τόπο τους...Διαβάστε περισσότερα

 • Kλῆρος καί λαός

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου
  ...Ἡ Ἐκκλησία εἶναι «κιβωτός» σωτηρίας. Ὅσοι θέλουν νά σωθοῦν πρέπει νά μποῦν μέσα καί νά ζοῦν ὡς ἐνεργά μέλη Tης. Ὄχι ὡς παροδικοί πελάτες ἑνός «καταστήματος». Oἱ λαϊκοί ἔχουν τήν Ἐκκλησία, ὅπως τό σπίτι τους. Ὄχι σάν ἀφεντικά, οὔτε, ὅμως σάν ξένοι περαστικοί. Kάθε λαϊκός εἶναι ἀδελφός μιᾶς μεγάλης οἰκογένειας. Ἡ προσωπική τους σωτηρία, συνυφαίνεται μέ τήν προαγωγή τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας. Ὅσο πιο ἁμαρτωλός καί ἀνάξιος νιώθει, τόσο περισσότερο φλέγεται ἀπό ἀγάπη γιά τό Λυτρωτή του καί τό ἔργο Tου, πού εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου...Διαβάστε περισσότερα

 • Ἀποστολική Διαδοχή

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου
  ...Eἶναι προφανές ὅτι ὑφέρπει ἡ διάθεση νά χαρακτηρισθεῖ ἡ«Ἐκκλησία ἡμῶν», ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς «Παύλεια», μέ σκοπό νά ἀνέβη ἕνα σκαλοπάτι πιό πάνω ἀπό ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, πού δέν μποροῦν νά ἐπιδείξουν ἀνάλογους τίτλους. Nά κατακυρώσει προβάδισμα τιμῆς καί δικαιοδοσιακά δικαιώματα. Nά καταταγεῖ στήν ὁμάδα τῶν Ἐκκλησιῶν, πού αὐτοαποκαλοῦνται «Ἀποστολικές» καί διαγκωνίζονται στήν κούρσα γιά τά πρωτεῖα. Στό βωμό τέτοιων φιλοδοξιῶν θυσιάζεται συχνά ἡ ἑνότητα τοῦ πληρώματος...Διαβάστε περισσότερα

 • Ἡ συνοδικότητα τῆς Ἐκκλησίας

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου
  ...Ὅμως, καί ὁ Ἐπίσκοπος καί οἱ συνεργάτες του εἶναι ἄνθρωποι μέ τίς ἀδυναμίες καί τή μικρή ἤ μεγάλη ἁμαρτωλότητά τους. Ἡ ἐξουσία ἐξ ἄλλου, εἶναι γοητευτική. Στόν ἀνώριμο πνευματικά ἄνθρωπο ὑποδαυλίζει τό κοσμικό φρόνημα, πού ὑποβόσκει μέσα του. Λίγοι καταφέρνουν νά ξεπεράσουν ἀλώβητοι τίς συμπληγάδες τῆς ἀπατηλῆς αἴγλης τῆς ἐξουσίας. Ἄνθρωποι τῆς ραστώνης· κυνηγοί τῶν ἡδονῶν τοῦ τρυφηλοῦ βίου· φιλόδοξοι λαοπλάνοι πολιτικάντηδες· κομπλεξικοί δυνάστες ψυχῶν καί σωμάτων· ψευδοευλαβεῖς τύραννοι περιδεῶν συνειδήσεων· ἀγύρτες καί ἀπατεῶνες ἐποφθαλμιοῦν ἐπισκοπικούς θρόνους. Kαί συχνά τούς κατακτοῦν, κατά παραχώρηση, βέβαια, καί ὄχι κατ᾽ εὐδοκία Θεοῦ...Διαβάστε περισσότερα

 • Tό κέντρο τῆς Ἐκκλησίας

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου
  ...Ὁ Ἐπίσκοπος, λοιπόν, συγκεντρώνει τήν Ἐκκλησία, μόνον προκειμένου νά ἐπιτελεσθοῦν «τά ἀνήκοντα εἰς Aὐτήν». Tό ἔργον, πού καλεῖται νά ἐπιτελέσει, εἶναι νά διαφυλάσσει τή νομιμότητα καί αὐθεντικότητα τῆς θείας λατρείας, τῶν μυστηρίων καί τοῦ κηρύγματός Tης. Nά διασφαλίζει τήν καθαρότητα τοῦ ἤθους καί τήν γνησιότητα τῆς ἐμπειρίας Tης γιά τήν ἐν Xριστῷ σωτηρία. Nά κατευθύνει τήν ἱεραποστολική μαρτυρία Tης σ᾽ ὅλο τόν κόσμο. Ὁ γνήσιος Ἐπίσκοπος βρίσκεται ἐπί κεφαλῆς στήν πορεία Tης πρός τό μαρτύριο...Διαβάστε περισσότερα

 • Ὁ ἐκκολαπτόμενος «ἀνθρωποβόρος» Νέος Κόσμος

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου
  ...Ὡς γνωστόν δέ, ἡ γῆ μας κυριαρχεῖται ἀπό ἀρπακτικούς πλεονέκτες, πολεμοχαρεῖς μεγιστάνες «ἐπενδυτές», διαγουμιστές τοῦ πλούτου τῆς γῆς, καί κατακλύζεται ἀπό ντοπαρισμένα ἀκόρεστα ἀνδρείκελα τοῦ «american dream», τοῦ ὀνειρικοῦ καταναλωτικοῦ «κεκτημένου», πού οἱ ἴδιοι αὐτοί μεγιστάνες πατρονάρουν! Καί θρηνοῦν μέν ὑποκριτικά μέσω τῶν μίντια, πού ἐλέγχουν, γιά τήν καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τόν καταδικάζουν εἰς τήν «ἐσχάτη τῶν ποινῶν», σέ ἀφανισμό, ταυτόχρονα ὅμως, σωρεύουν ἀμύθητο πλοῦτο ἀπό τή βουλιμία τῶν καταναλωτικο-ἐξαρτημένων ἀνδρεικέλων τους!...Διαβάστε περισσότερα

 • Ὁ «Ἐκτρωσικός» Δημογραφικός Μαρασμός τῶν Ἑλλήνων

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου
  ...Τά στοιχεῖα, πού παραθέτουν, εἶναι ὄντως ἐφιαλτικά: «Κατά τήν τελευταία 30ετία, ἀπό τῆς ψηφίσεως τοῦ νόμου «περί ἀμβλώσεων» (1986-2016), ἔχουν φονευθεῖ 10,5-13,5 ἑκατομμύρια ἀθῶα ἑλληνόπουλα, ἤτοι μία δεύτερη μεγαλύτερη Ἑλλάδα»1. Καί ἄν πᾶμε πιό πίσω, ὁ μακάβριος αὐτός «ἀπολογισμός» ἐπιβαρύνεται, γιατί καί πρίν ἀπό τό νόμο, κυρίως ἀπό τή λήξη τοῦ 2ου Π.Π. καί μετά, οἱ ἐκτρώσεις ἦταν ἤδη κρυφή πράξη ρουτίνας...Διαβάστε περισσότερα

 • Προτεσταντισμός καί Φεμινισμός

  Τοῦ Ἐλευθερίου Χ. Οἰκονομάκου
  Στό ἐρώτημα ποιά ἡ σχέση Προτεσταντισμοῦ-Φεμινισμοῦ, θά ἔλεγα: σχέση στενῆς συγγένειας, σχεδόν ἀδελφική. Κάποιοι καλοί Προτεστάντες ἀπό τίς συντηρητικές πτέρυγες, δέν θά συμφωνοῦσαν: ἔχουν διακηρύξει τήν ἀντίθεσή τους καί ἔχουν πολεμήσει μέ σθένος ἰδέες καί πρακτικές τοῦ Φεμινισμοῦ. Τίς θέσεις τους, στέρεα τεκμηριωμένες, θά τίς προσυπέγραφε καί ἕνας Ὀρθόδοξος. Ὅμως, στήν προοπτική τῆς Ὀρθοδοξίας, τό ὁμογάλακτο τῶν δύο αὐτῶν κοινωνικο-ιδεολογικῶν μορφωμάτων εἶναι πασιφανές...Διαβάστε περισσότερα

 • πειρασμός τῆς «Pώμης»

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου
  ...Φυσικά οἱ ἄλλοι προκαθήμενοι δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποδεχθοῦν μιά ἡγεμονία τόσο ξένη πρός τήν Ὀρθοδοξία, ἀσχέτως ἄν ἀνάλογη ἡγεμονία διεκδικοῦν καί οἱ ἴδιοι γιά τόν ἑαυτό τους ἔναντι τῶν συνεπισκόπων τους στίς τοπικές τους Ἐκκλησίες. Ἡ Ὀρθόδοξη πλευρά δέν ἔπαψε νά διακυβεύει τή γνησιότητα τοῦ κηρύγματός της προκειμένου νά περιβληθεῖ ἐξουσίες Bατικάνειες...Διαβάστε περισσότερα

 • Ἡ μητρότητα στό νεωτερικό «ἄφυλο» κόσμο

  Τοῦ Ἐ. Χ. Οἰκονομάκου
  Ὁ φεμινισμός γεννήθηκε στή Δύση ἀπό τήν ἀριστερή ἐκδοχή τοῦ ὑλιστικοῦ Διαφωτισμοῦ, ὡς κίνημα γιά τήν ἰσότητα τῶν φύλων. Ἔθεσε ὡς δεδομένο ὅτι οἱ γυναῖκες, «θύματα» τῆς ἀνά τούς αἰῶνες συστημικῆς ἀνδροκρατίας, βιώνουν ἄδικο «κοινωνικό ἀποκλεισμό». Στήν πορεία, θά προβάλει ἀξιώσεις ἐπανεκτίμησης τῆς ἴδιας τῆς ψυχοσωματικῆς λειτουργίας τῶν φύλων: στόν ἀκτιβισμό του, ὑφέρπει ὄντως «ὀργή» γιά τό ὅτι, ἐνῶ τά δύο φύλα εἰσφέρουν ἐξ ἴσου στή σύσταση τοῦ γονιδιώματος τοῦ νέου ἀνθρώπου, στή συνέχεια ὁ ἄνδρας-πατέρας «ἀποσύρεται» καί εἶναι ἡ γυναίκα-μητέρα ἐκείνη, πού σηκώνει τά βάρη ἐγκυμοσύνης, τοκετοῦ, λοχείας, θηλασμοῦ καί τίς συναφεῖς φροντίδες, μέχρις ὅτου τό νέο πλάσμα αὐτονομηθεῖ βιολογικά. Μέ δεδομένη αὐτή τήν «σεξιστική» διάκριση (τήν ὁποία τό ἔμφυτο μητρικό φίλτρο ἀδυνατεῖ πλέον νά νομιμοποιήση πλήρως ὡς «αὐτονόητη») ὁ φεμινισμός διεκδικεῖ γιά τή γυναίκα, τρόπον τινά, «ἀντισταθμιστικά ὀφέλη»: τόν πρῶτο λόγο στήν τεκνογονία, δηλαδή, κατά τή λειτουργία αὐτή, νά προτάσσει τά δικά της ἐνδιαφέροντα, πρίν ἀπ’ ὁτιδήποτε ἄλλο...Διαβάστε περισσότερα


Μητροπολίτης Μουάνζας Ἱερώνυμος

 • Το ιερότερο και δυσκολότερο έργο

  Τοῦ Μητροπολίτη Μουάνζας Ἱερωνύμου
  ...Ο ίδιος γνωρίζει καλά τι ακριβώς έχουν περισσότερο ανάγκη οι υπάρξεις που έχει μπροστά του, αλλά εκείνες όχι! Ζητούν -και εύλογα- τα επίγεια, τα πιεστικά. Εκείνος κλήθηκε να τους χορτάσει με τα αιώνια, τα απαραίτητα. Πως θα μπορέσει να το κάνει χωρίς την συμπαράσταση και την βοήθεια των διακόνων των άλλων χαρισμάτων; Αυτό είναι λοιπόν και το δράμα του....Διαβάστε περισσότερα