Ἐκλογή

  • Δεν ήταν ο εκλεκτός της Χούντας ο Ιερώνυμος

    ...Η συνεδρίασις είχε φθάσει εις αυτό το σημείον, όταν ο κλητήρ της Ιεράς Συνόδου ενεφανίσθη και είπεν ότι εις το Γραφείον του Προέδρου ήλθαν οι συνταγματάρχαι και αρχηγοί της Επαναστάσεως, Γ. Παπαδόπουλος, Στ. Παττακός και Ν. Μακαρέζος και παρακαλούν να διακοπή επ’ ολίγον η συνεδρία, διά να ανακοινώσουν κάτι εις τον προεδρεύοντα. Πράγματι διεκόπη η συνεδρία, αλλ’ ο κ. Σιώτης, όπως είπε, παρεκάλεσε να υπογραφή πρώτον το πρακτικόν της εκλογής και κατόπιν να εξέλθη ο προεδρεύων, όπερ και έγινε, εκείνου εν τω μεταξύ φροντίζοντος, όπως γίνη το σχετικόν έγγραφον και διαβιβασθή εις το Υπουργείον...Διαβάστε περισσότερα

  • Χουντικός ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος (Κοτσώνης);

    ...Μετά τήν παρουσίαση τοῦ εὐρύτατου καί βαθύτατου ἐπιστημονικοῦ ἔργου τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ῾Ιερωνύμου, ὁ καθηγητής κ. Σιώτης αἰφνιδίασε τό ἀκροατήριό του, κάνοντας μιά ἀποκάλυψη. Δήλωσε μέ ἔμφαση, ὅτι ὁ ῾Ιερώνυμος Κοτσώνης δέν ἦταν ὁ ἐκλεκτός τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος, ὅπως ἀνιστόρητα ὑποστηρίζουν κάποιοι παράγοντες τῆς πολιτικῆς καί τῆς δημοσιογραφίας. Καί ὅτι, κατά τή μέρα τῆς ἐκλογῆς του, ἐπιτροπή τριῶν ἀνωτάτων κυβερνητικῶν στελεχῶν ἐπισκέφτηκε τήν ῾Ιερά Σύνοδο, γιά νά ζητήσει τήν ἀνάδειξη ἄλλου προσώπου στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῶν ᾿Αθηνῶν...Διαβάστε περισσότερα